Schriftelijke vraag E-003987/12 Frieda Brepoels (Verts/ALE) aan de Commissie. Billijke vergoeding — Interpretatie richtlijn 2006/115/EG in Belgische wetgeving