Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juni 2010. Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juni 2010.#Terre wallonne ASBL (C-105/09) en Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) tegen Région wallonne.#Verzoeken om een prejudiciële beslissing: Conseil d'État - België.#Richtlijn 2001/42/EG - Beoordeling van gevolgen voor milieu van bepaalde plannen en programma’s - Richtlijn 91/676/EEG - Bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen - Actieprogramma’s voor kwetsbare zones.#Gevoegde zaken C-105/09 en C-110/09.