Verordening (EU) n r. 595/2010 van de Commissie van 2 juli 2010 tot wijziging van de bijlagen VIII, X en XI bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (Voor de EER relevante tekst)