Technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 (COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))