Povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  22. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))