Zaak T-389/12 R: Beschikking van het Gerecht van 11 oktober 2012 — EDF/Commissie ( „Kort geding — Mededinging — Concentraties — Elektriciteitsmarkt — Beschikking waarbij concentratie wordt goedgekeurd onder voorbehoud van naleving van bepaalde verbintenissen — Weigering om termijn voor nakoming van deze verbintenissen te verlengen — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid” )