Οδηγία του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1980 περί καθορισμού των όρων που αποβλέπουν να απαλλάξουν και να διατηρήσουν το έδαφος της Κοινότητος απαλλαγμένο από την κλασσική πανώλη των χοίρων (80/1095/ΕΟΚ)