ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU Výroční zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2018