TITJUR Speranza Conclusie van advocaat-generaal Mazák van 25 maart 2010. # Ministero dell'Economia e delle Finanze en Agenzia delle Entrate tegen Paolo Speranza. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Corte suprema di cassazione - Italië. # Indirecte belastingen - Belasting op vermeerdering van vennootschappelijk kapitaal - Artikel 4, lid 1, sub c, van richtlijn 69/335/EEG - Nationale wettelijke regeling die registratie van akte van vermeerdering van vennootschappelijk kapitaal oplegt - Hoofdelijke aansprakelijkheid van begunstigde vennootschap en notaris - Geen daadwerkelijke kapitaalinbreng - Beperking van bewijs. # Zaak C-35/09.