Zaak T-315/10: Beschikking van het Gerecht van 20 januari 2012 — Groupe Partouche/Commissie ( „Beroep tot nietigverklaring — Concentraties — Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Artikel 44, lid 1, sub c, van Reglement voor de procesvoering van het Gerecht — Niet-ontvankelijkheid” )