2008/54/EG: Beschikking van de Commissie van 20 december 2007 tot goedkeuring van de rekeningen van bepaalde betaalorganen in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Luxemburg inzake door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2004 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6532)