2009/776/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 16. oktobris ) par atkāpi no Padomes Lēmuma 2001/822/EK attiecībā uz sagatavotu un konservētu Grenlandes garneļu un ziemeļgarneļu izcelsmes noteikumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7813)