VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 72/462/EEG INZAKE GEZONDHEIDSVRAAGSTUKKEN EN VETERINAIRRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN BIJ DE INVOER VAN RUNDEREN EN VARKENS EN VAN VERS VLEES UIT DERDE LANDEN, TER UITBREIDING VAN DE WERKINGSSFEER TOT SCHAPEN EN GEITEN