predmet C-698/19 P: Žalba koju su 20. rujna 2019. podnijeli Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. srpnja 2019. u predmetu T-763/15, Sony Optiarc, Sony Optiarc America protiv Komisije