Υπόθεση C-698/19 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 οι Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 12 Ιουλίου 2019 στην υπόθεση T-763/15, Sony Optiarc, Sony Optiarc America κατά Επιτροπής