Zaak T-43/07 P: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 oktober 2008 — Neophytou/Commissie ( Hogere voorziening — Ambtenaren — Algemeen vergelijkend onderzoek — Afwijzing van sollicitatie van rekwirant — Samenstelling van jury bij mondelinge examen — Beginsel van gelijke behandeling — Nieuwe middelen — Onjuiste rechtsopvatting — Hogere voorziening ten dele ongegrond en ten dele gegrond — Terugverwijzing naar het Gerecht voor ambtenarenzaken )