Vec T-432/10: Žaloba podaná 17. septembra 2010 — Vivendi/Komisia