2012/277/EL: Komisjoni rakendusotsus, 21. mai 2012 , millega muudetakse otsust 2002/840/EÜ, millega võetakse vastu toidu kiiritamiseks kinnitatud kolmandate riikide rajatiste loetelu (teatavaks tehtud numbri C(2012) 3179 all) EMPs kohaldatav tekst