Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5872 — Warburg Pincus/Poundland) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ