Υπόθεση T-374/19: Προσφυγή της 20ής Ιουνίου 2019 — Wuhrer κατά Κοινοβουλίου