Zaak F-85/10: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 juli 2012 — AI/Hof van Justitie (Openbare dienst — Tijdelijke functionarissen — Intern vergelijkend onderzoek — Uitsluiting van vergelijkend onderzoek na uitslag van eerste schriftelijke examen — Nieuw onderzoek — Gelijke behandeling — Herkwalificatie van overeenkomst voor bepaalde tijd als overeenkomst voor onbepaalde tijd — Niet-verlenging van overeenkomst van tijdelijk functionaris voor bepaalde tijd — Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding)