Ανακοίνωση - Καθορισμός από το Συμβούλιο κοινών θέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 149 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της