Schriftelijke vraag P-9853/10 Véronique Mathieu (PPE) aan de Commissie. Toepassingsgebied van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten