Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen ten aanzien van voorstellen tot wijzigingen van bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam