Zaak T-103/08: Arrest van het Gerecht van 13 december 2012 — Versalis en Eni/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt voor chloropreenrubber — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Vaststelling van prijzen en verdeling van markt — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag — Motiveringsplicht — Rechten van verdediging — Bewijs van deelname aan mededingingsregeling — Eén enkele en voortdurende inbreuk — Geldboeten — Zwaarte en duur van inbreuk — Recidive — Afschrikkende werking — Verzachtende omstandigheden — Bovengrens van 10 % van omzet — Medewerking — Mededeling van 2002 inzake medewerking — Gelijke behandeling — Evenredigheid” )