Věc T-103/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2012 — Versalis a Eni v. Komise ( „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s chloroprénovým kaučukem — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhu — Přičitatelnost protiprávního jednání — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Důkaz účasti na kartelové dohodě — Jediné a trvající protiprávní jednání — Pokuty — Závažnost a doba trvání protiprávního jednání — Opakování protiprávního jednání — Odrazující účinek — Polehčující okolnosti — Maximální mez 10 % obratu — Spolupráce — Oznámení o spolupráci z roku 2002 — Rovné zacházení — Proporcionalita“ )