Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9713 — EQT/Recover) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)2020/C 44/05