Kennisgeving van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 mei 2011, kenmerk GMT/MVG 3064733, inzake de implementatie van richtlijn nr. 2011/38/EU van 11 april 2011 (PbEU L 97) tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn 2004/33/EG ten aanzien van maximale pH-waarden voor trombocytenconcentraten tegen het einde van de bewaartermijn