Zaak F-85/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 oktober 2010 — Sørensen/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Ambtenaren die door algemeen vergelijkend onderzoek toegang hebben tot hogere functiegroep — Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst zijn geplaatst — Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving — Indeling in rang krachtens nieuwe, minder gunstige regels — Artikel 5, lid 2, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij Statuut)