Zaak T-636/11: Arrest van het Gerecht van 13 juni 2013 — Hostel drap/BHIM — Aznar Textil (MY drap) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk MY drap — Ouder gemeenschapsbeeldmerk BON DRAP — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” )