Zaak F-49/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 oktober 2010 Wendler/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Ouderdomspensioen — Pensioenbetaling — Verplichting om bankrekening in woonstaat te openen — Vrijheid van dienstverrichting — Middel van openbare orde — Gelijkheidsbeginsel)