Mål C-237/18: Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 18 juli 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance de Liège – Belgien) – Pauline Stiernon m.fl. mot Belgiska staten, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Fri rörlighet för arbetstagare — Fritt yrkesval — Artiklarna 20, 21ocht 45 FEUF — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 15 — Yrke med specialinriktning inom psykomotorik finns inte upptaget på den nationella förteckningen över paramedicinska yrken)