Υπόθεση C-302/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα), της 5ης Μαρτίου 2009 , [αίτηση του VAT and Duties Tribunal, London (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — J D Wetherspoon PLC κατά The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Πρώτη και έκτη οδηγία περί ΦΠΑ — Αρχές της φορολογικής ουδετερότητας και της αναλογικότητας — Κανόνες για τη στρογγυλοποίηση των ποσών του ΦΠΑ — Μέθοδοι και επίπεδα στρογγυλοποιήσεως)