Odporúčanie Rady z  28. júna 2011 , o politikách na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky Text s významom pre EHP