ARREST VAN HET GERECHT (Kamer voor hogere voorzieningen) 15 mei 2012 ARREST VAN HET GERECHT (Kamer voor hogere voorzieningen) 15 mei 2012.#Bart Nijs tegen Rekenkamer van de Europese Unie.#Hogere voorziening – Openbare dienst – Ambtenaren – Tuchtregeling – Tuchtprocedure – Tuchtrechtelijk ontslag met behoud van ouderdomspensioenrechten – Artikelen 22 bis en 22 ter van het Statuut – Vereiste van nauwkeurigheid van hogere voorziening – Nieuw middel – Effectieve rechterlijke bescherming – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten – Ontbreken van verplichting om ambtshalve middel ontleend aan niet-inachtneming van redelijke termijn aan te voeren.#Zaak T‑184/11 P.