Γνώμη της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011 , σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από τις New Low-level Waste Facilities, που γειτνιάζουν με το αδειοδοτημένο πυρηνικό κέντρο Dounreay της Σκωτίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 37 της συνθήκης Ευρατόμ