Sag C-638/16 PPU: Domstolens dom (Store Afdeling) af 7. marts 2017 — X og X mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 810/2009 — artikel 25, stk.1, litra a) — visum med begrænset territorial gyldighed — udstedelse af et visum af humanitære hensyn eller på grund af internationale forpligtelser — begrebet »internationale forpligtelser« — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder — Genèvekonventionen — udstedelse af et visum i tilfælde, hvor der er påvist en risiko for tilsidesættelse af artikel 4 og/eller artikel 18 i chartret om grundlæggende rettigheder — ingen forpligtelse)