Belasting op zware vrachtvoertuigen ***II Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2011 betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))