Zaak T-146/15: Arrest van het Gerecht van 13 september 2016 — hyphen/EUIPO — Skylotec (Afbeelding van een veelhoek) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniebeeldmerk dat een veelhoek afbeeldt — Normaal gebruik van het merk — Artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt”]