Sklep Skupnega odbora EGP št. 18/2008 z dne 1. februarja 2008 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP