Komission asetus (EY) N:o 872/2008, annettu 3 päivänä syyskuuta 2008 , Portugalin lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä alueilla VIII c, IX ja X sekä EY:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1