Υπόθεση F-73/07: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 16ης Απριλίου 2008 — Doktor κατά Συμβουλίου (Δημόσια Διοίκηση — Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Απόλυση μετά το πέρας της περιόδου δοκιμασίας)