Voorstel voor een VERORDENING (EU) Nr. […]/2011 VAN DE RAAD tot vaststelling, voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden welke in de Zwarte Zee van toepassing zijn