Werkdocument van de Diensten van de Commissie bij het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening of intrekking van internationale bescherming - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2009) 554} {SEC(2009) 1376}