Komission asetus (EY) N:o 1443/2007, annettu 6 päivänä joulukuuta 2007 , valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten