Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1443/2007 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2007 , για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 900/2007