Συμφωνία ΕΕ-Μεξικού σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών *** Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))