Gevoegde zaken T-101/05 en T-111/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 december 2007 — BASF en UCB/Commissie ( Mededinging — Mededingingsregelingen in sector vitamineproducten — Cholinechloride (vitamine B 4) — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG en artikel 53 van Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte — Geldboeten — Afschrikkende werking — Recidive — Medewerking tijdens administratieve procedure — Eén enkele voortdurende inbreuk )