Schriftelijke vraag E-2757/07 van Hiltrud Breyer (Verts/ALE) aan de Commissie. Gifgehalte van MON810