Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 oktober 2002. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje. # Nietnakoming - Artikelen 4, lid 1, en 11 van richtlijn 96/59/EG betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's). # Zaak C-47/01. Commissie/Spanje TITJUR